Onze scholen

De stichting kent scholen op Rooms Katholieke, Protestants Christelijke en Algemeen bijzondere grondslag. Vanuit die verschillende identiteiten leren wij leerlingen om te gaan met hun eigen (nog verder te ontwikkelen) identiteit en de verschillen om hen heen. Verschillen tussen mensen, hun aard, cultuur, geloofsovertuiging, afkomst en denkbeelden. Dit doen wij door onze levensbeschouwelijke vorming op de scholen te richten op onze eigen identiteit en op de brede maatschappelijke context van andere overtuigingen. Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. En als het toch gebeurt, grijpen we direct in!
Het onderwijs en de opvoeding aan kinderen in onze (toekomstige) maatschappij verandert.

 

bs St. Antonius

Vlinderhei 14
5685 GZ Best

0499 371 250

bs St. Antonius

Paardenhei 7
5684 GW Best

0499 371 250

Meer informatie over bs St. Antonius

Basisschool Sint Antonius staat in de Heivelden, een kinderrijke wijk van Best. We zijn van oudsher de grootste basisschool van stichting Best Onderwijs. Naast traditionele waarden en normen, o.a. rust en overzicht, is ons onderwijs in beweging.
De veranderingen in de maatschappij maken dat we niet achter moeten blijven bij het lesaanbod. We hebben oog voor de behoeftes en vaardigheden die een kind in de toekomst nodig heeft. Zelfstandigheid’ en ‘samen werken’ evenals ‘leren leren’ zijn kernwaarden van onze visie. Die kunt u terugzien in onze school wanneer u een rondleiding krijgt.

Partou kinderopvang is met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang gevestigd in ons pand. De peuterspeelzaal biedt een VVE-programma, om de kinderen voor te bereiden op de basisschool en een goede start te bieden. Op de buitenschoolse opvang worden verrassende activiteiten en workshops georganiseerd, en kunnen de kinderen ontspannen na afloop van de schooldag. Door de aanwezigheid van de peuterspeelzaal, hebben wij een aanbod van 2 ½ tot 13-jarigen. Daarnaast ontwikkelen we ons naar een Brede School met een aanbod voor 0-13-jarigen. Alles met als doel het verbeteren van het onderwijs(aanbod) aan de kinderen van onze school.

bs De Heydonck

Max de Bossustraat 8
5684 CG Best

0499 372 398

bs De Heydonck

Paardenhei 7
5685 GW Best

0499 310 281

Meer informatie over bs De Heydonck

Op de Heydonck mag je zijn en worden!
De Heydonck is een school waar de cognitieve ontwikkeling van kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk zijn. Binnen een heldere structuur met rust en regelmaat creëren we voor kinderen een prettig schoolklimaat, zodat zij graag naar school komen en zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. We werken steeds meer volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat houdt in dat we kinderen graag laten werken in een betekenisvolle context en hen eigenaar laten zijn van hun leerproces. Onze school is een centrum in de wijk, waar ouders welkom zijn en zich betrokken voelen bij de school. Onze school bestaat uit twee volledige locaties, waarvan een in de wijk Naastenbest en een in de wijk Heivelden.

Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 1
5685 GW Best

0499 310 265

Kindcentrum De Klimboom

Paardenhei 7
5685 GW Best

0499 327 644

Meer informatie over Kindcentrum De Klimboom

De Klimboom is een neutrale school. Dat wil zeggen: niet gebonden aan een bepaalde geloofsovertuiging, maar juist aandacht besteden aan de diversiteit binnen onze maatschappij. Motto van de school is ‘Zin in onderwijs!’. Een kind dat met plezier naar school gaat, kan pas echt goed leren. Dat willen we bereiken!

Onze school werkt vanuit een aantal centrale kernwaarden:

  • kindgericht onderwijs
  • betrokkenheid
  • welbevinden
  • vertrouwen
  • en zelfredzaamheid

Deze centrale uitgangspunten kunnen beschouwd worden als onze visie. Deze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid en personeelsbeleid en communicatie. Ook bij het vormgeven van ons financieel/materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze visie een rol.

bs De Paersacker

Johannes Verleunstraat 29
5684 TT Best

0499 371 216

Meer informatie over bs De Paersacker

Basisschool De Paersacker is een middelgrote school met ongeveer 150 leerlingen verdeelt over zeven groepen, gelegen in de wijk Wilhelminadorp in Best. Samen met kernpartner Little People wordt er gewerkt aan een integraal kindcentrum. Kernwaarden die daarbij passen zijn: kleinschaligheid, betrokkenheid, kwaliteit en warmte.

Op De Paersacker leren de kinderen door mede verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, door leuk, uitdagend, gevarieerd en waardevol onderwijsaanbod en door zich veilig en geborgen te voelen. De algemene visie van de school luidt: ieder kind doet er toe! Wij gaan bij ons onderwijs uit van de kwaliteiten van ieder kind, zodat het kind na acht jaar goed voorbereid is op het Voortgezet Onderwijs, dat aansluit bij zijn/haar eigen niveau.

De Paersacker is een kleurrijke school die verschillende culturen herbergt en deze culturen respecteert. Het team bestaat uit 18 personen die met passie hun lesgevende en ondersteunende taken uitvoeren. Het team onderschrijft het belang van professionele samenwerking en collegialiteit, gedragen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijke visie. Communicatie tussen leerkrachten, kinderen en ouders is belangrijk.

Naast aandacht voor de cognitieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling is er ook voldoende aandacht voor dans, drama, muziek, beeldende vorming en alle andere vormen van creativiteit en talentontwikkeling. Ook 21-eeuwse vaardigheden zoals tabletgebruik, social media en presenteren komen in ons onderwijs aan bod.

Kindcentrum De Kiezel

Secr. L. Jansenstraat 5
5682 AC Best

0499 371 297

Kindcentrum De Kiezel

Mgr. Zwijsenstraat 85
5683 HB Best

0499 714 214

Meer informatie over Kindcentrum De Kiezel

Kindcentrum De Kiezel zorgt door middel van opvang en onderwijs voor opvoeding, ontwikkeling en ontspanning voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Met doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, waarbij kinderen hun talenten in brede zin kunnen ontdekken en ontwikkelen en waar we ze optimaal voorbereiden op de moderne maatschappij.

Kindcentrum De Kiezel is een samenwerking tussen Korein en stichting Best Onderwijs.
De Kiezel is er voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar uit de wijken Hoge Akker, Salderes en daarbuiten. Medewerkers van opvang en onderwijs zijn binnen het kindcentrum gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en educatie van alle kinderen. Wij werken met één team en één visie. Voor ieder kind is er aanbod op maat, waarbij tevens de toegevoegde waarde van de groep erkend wordt. De Kiezel is 52 weken per jaar geopend van 07.30-18.30 uur. De professionals zijn in staat om met een grote diversiteit van kinderen om te gaan. Er is sprake van een breed aanbod voor alle kinderen op het gebied van ontwikkeling en educatie. Dit uit zich in een dagprogramma voor kinderen van 0-13 jaar met een breed aanbod aan sport, spel, kunst, cultuur, natuur, wetenschap en techniek. Inspirerende naschoolse activiteiten zijn onderdeel van ons aanbod. Kinderen ervaren emotionele veiligheid en geborgenheid en kunnen zichzelf zijn, binnen een duidelijke structuur.

In basis zijn De Kiezel Jansenstraat en De Kiezel Zwijsenstraat identiek. We werken vanuit dezelfde missie, visie, aanpak en inhoud. Echter zijn per locatie wel enkele verschillen. Zo beschikt de Zwijsenstraat over opvang 0-2 jaar wat de Jansenstraat niet aanbiedt.

De Kiezel staat voor; veiligheid, samenwerking, brede talentontwikkeling, plezier en zelfstandigheid.

Kindcentrum Platijn

Johannes Vermeerstraat 21
5684 AT Best

0499 375 750

Kindcentrum Platijn krijgt nieuwbouw in Dijkstraten.

 

Meer informatie over Kindcentrum Platijn

Kindcentrum Platijn is ‘ontstaan’ uit twee scholen: de protestant christelijke Wilhelminaschool en algemeen bijzondere, ‘neutrale’, basisschool De Schakel.

Deze twee scholen vormen vanaf 1 augustus 2016 een nieuwe organisatie genaamd Kindcentrum Platijn. Een kindcentrum betekent onderwijs en opvang onder 1 dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De opvangorganisatie, ook vaak kernpartner genoemd, is Korein. De pedagogisch medewerkers en het onderwijs (ondersteunend) personeel hebben een nauwe samenwerking. Deze samenwerking staat geheel ten dienste van een ononderbroken ontwikkeling van kinderen op Kindcentrum Platijn.

Op Kindcentrum Platijn wordt thematisch gewerkt aan de kerndoelen waarbij kinderen eigenaar zijn van wat ze wanneer leren. Voor de jongsten betekent dit het leren vanuit spel in een rijke leeromgeving waarbij het sociaal culturele aspect (de echte wereld) in de school wordt gehaald. De oudere kinderen starten vanuit hun onderzoeksvragen hun leerproces. Ook hierbij is van belang om de ‘echte’ wereld in de school te halen.

Kindcentrum De Zevensprong

Haktol 1
5683 LL Best

0499 330 475

Kindcentrum De Zevensprong

Burg. Notermansstraat 27
5683 MA Best

0499 392 960

Meer informatie over Kindcentrum De Zevensprong

Kindcentrum De Zevensprong is gevestigd in de mooie groene omgeving van de wijk Speelheide in Best. De school heeft twee locaties. De hoofdlocatie is op de Haktol (wijk Speelheide) en de dependance op de Burg. Notermansstraat (wijk de Leeuwerik).
De Zevensprong is een school met een open karakter waar, uitgaande van de onderwijsbehoeftes van de leerlingen, op een afwisselende wijze kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven.

We bieden een veilige basis, waarin respect, warmte en (zelf)vertrouwen belangrijke elementen vormen.
Naar aanleiding van ontwikkelingen in het onderwijs zijn wij tot hernieuwde inzichten gekomen waardoor we op dit moment een nieuwe koers aan het uitstippelen zijn.
Kernpunten hierin zijn onder andere meer gepersonaliseerd leren, leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces, kinderen leren leren, talentontwikkeling, samenwerking met ouders als educatieve partners en het inzetten van media. De leerkrachten hebben daarbij een coachende en ondersteunende rol.
We werken met een continurooster waarbij de kinderen op woensdagmiddag vrij zijn.
Er is een goede samenwerking met Korein Kinderplein en peuterzaal de Bam Bam. Kinderen kunnen zowel voor als na schooltijd in ons gebouw terecht voor de VSO en de BSO. In de nabije toekomst wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd met de vorming van een Integraal Kindcentrum.

Bestuurskantoor

Nassaustraat 10
5682 AD Best

0499 376 120

heydonck

Bs De Heydonck
locatie Naastenbest
Max de Bossustraat 8
5684 CG Best
Tel. 0499 372 398
www.bs-heydonck.nl

heydonck paardenhei

bs De Heydonck
Locatie Heivelden

Paardenhei 7
5685 GW
Tel. 0499 310 281
www.bs-heydonck.nl

klimboom

Basisschool De Klimboom

 

 

 

 

Paardenhei 1
5685 GW Best
Tel. 0499 310 265 (hoofdgebouw)
Tel. 0499 327 644 (dependance)
www.klimboom.nl

paersacker

bs De Paersacker

 

 

 

 

Johannes Verleunstraat 29
5684 TT Best
tel. 0499 371 216
www.dizos.nl

platijn vermeerstraat

Kindcentrum Platijn
locatie J. Vermeerstraat 

 

 

 

 

Johannes Vermeerstraat 21
5684 AT Best
Tel. 0499 375 750
www.kindcentrumplatijn.nl

zevensprong

bs De Zevensprong
Locatie Haktol

Haktol 1
5683 LL Best
Tel. 0499 330 475
www.zevensprong.nl

zevensprong

bs De Zevensprong
Locatie Notermansstraat

 

 

 

 

Burgemeester Notermansstraat 29
5683 MA Best
Tel 0499 392 960
www.zevensprong.nl

antonius

bs St. Antonius
Locatie Vlinderhei

 

 

 

 

Vlinderhei 14
5685 GZ Best
Tel. 0499 371 250
www.antoniusbest.nl

heydonck paardenhei

bs St. Antonius
Locatie Paardenhei

 

 

 

 

Paardenhei 7
5685 GW Best
Tel. 0499 371 250
www.antoniusbest.nl

kiezel jansenstraat

Kindcentrum De Kiezel
Locatie Jansenstraat

 

 

 

 

Secr. L. Jansenstraat 5
5682 AC Best
Tel. 0499 371 297
www.kindcentrumdekiezel.nl

kiezel zwijsenstraat

Kindcentrum De Kiezel
Locatie Zwijsenstraat

 

 

 

 

Mgr. Zwijsenstraat 85
5683 HB Best
Tel. 0499 714 214
www.kindcentrumdekiezel

bestuurskantoor

Bestuurskantoor 

 

 

 

 

Nassaustraat 10
5682 AD Best
Tel. 0499 376 120

Bezoekadres

Nassaustraat 10
5682 AD Best

Postadres

Postbus 275
5680 AG Best
Tel.: 0499-376120

Privacy & disclaimer

Voor meer informatie, klik dan hier

Onze scholen

Vacatures