GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die het College van Bestuur van de stichting inbrengt. In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden: een lid namens de personeelsgeleding en een lid namens de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) van de basisschool.
Een afvaardiging van het College van Bestuur woont de GMR-vergaderingen als adviseur bij.
 Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een statuut, net zoals dat bij de MR van de ressorteerde basisscholen het geval is.
De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Het is aan de scholen om te bepalen wat van de school (MR) en wat bovenschools (GMR) is. Door de veranderingen in de wetgeving zijn de taken van de GMR de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid.

Bent u ouder/verzorger van kinderen op een Best Onderwijs-school of een personeelslid en wilt u meer weten over het werk van de GMR, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de GMR, de heer Michiel Bakker, mailadres: GMR@bestonderwijs.nl.

Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures