Intern Zorg Adviesteam

Soms hebben school en ouders/verzorgers twijfels of we aan de behoefte van het kind kunnen voldoen. De school kan dan, na overleg met u, het Intern Zorg Advies Team (IZAT) inschakelen. Het IZAT is een klein team van professionals die onderwijs en opvang en zorg met elkaar verbinden.
Om voor het kind een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken werken opvang en school samen. In de meest uitgewerkte vorm spreken we dan van een integraal kindcentrum. De scholen in Best hebben een opvangpartner en zijn op weg om zo’n kindcentrum vorm te geven. Binnen deze samenwerking willen we ook de zorg rondom het kind zo optimaal mogelijk maken.

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 zien we de school als Integraal Kindcentrum van 0-13 jaar. Voor de kinderopvang, de school en de naschoolse opvang kennen we één IZAT. Wij organiseren 6 keer per jaar een IZAT op school.

Waar is het IZAT voor ingericht
Het IZAT wil de zorg over de ontwikkeling van uw kind op de (voor)school, bij de opvang en thuis zo vroeg mogelijk bespreken. We willen samen met u als ouders/verzorgers bekijken welke adviezen passend zijn. Het advies van het IZAT om een zorg aan te pakken zal zo laagdrempelig mogelijk zijn, en vanuit het lokale zorgaanbod in Best ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn licht pedagogische hulp, Triple P, een training sociale vaardigheden. Ieder kind en gezin krijgt een advies en aanbod op maat.

Hoe weet u wanneer uw kind besproken wordt?
Uw kind wordt alleen besproken in het IZAT als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven.

De werkwijze van het IZAT is als volgt: een van de leden van het IZAT deelt de zorg met de ouders/verzorgers en meldt uw kind aan. Uw kind wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het IZAT 0-13 jaar besproken. Er wordt een advies geformuleerd. De inbrenger bespreekt dit advies met u als ouders/verzorgers.

Wie nemen deel aan het IZAT?
– De directeur en of de interne begeleider van de basisschool.
– Een afgevaardigde van de bij de school betrokken kinderopvangorganisatie.
– De jeugdverpleegkundige van de GGD.
– De (school)maatschappelijk werkster van Lumens.
– De jeugdverpleegkundige van Zuidzorg (het consultatiebureau).

Naast deze vaste deelnemers kan er ook een leerkracht of externe deskundige deelnemen aan de bijeenkomst.

Uw privacy goed beschermd.
De gesprekken tijdens het IZAT zijn vertrouwelijk. We delen de informatie uit het gesprek niet met anderen, zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In het dossier staan alleen die gegevens die u met de leerkracht / pedagogisch medewerker hebt besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien.

Wie ziet uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen de leden van het IZAT worden indien dit nodig is op de hoogte gesteld van de inhoud van het dossier.

Bezoekadres
Nassaustraat 10
5682 AD Best
Postadres
Postbus 275
5680 AG Best
0499-376120

Privacyverklaring klik hier.
Disclaimer klik hier.

Onze scholen

Vacatures