Lid Raad van Toezicht

PROFIELSCHETS

Stichting Best Onderwijs verzorgt het primair onderwijs in de gemeente Best op zeven basisscholen met ieder hun eigen identiteit. Elke school wordt geleid door een directeur en de dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB). De stichting heeft circa 235 personeelsleden en verzorgt het onderwijs voor 2181 kinderen. De Raad van Toezicht (RvT) vergadert zeven tot negen keer per schooljaar.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Vanwege het vertrek van een van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid met een financiële achtergrond.

De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

 • Het functioneren als werkgever van het College van Bestuur.

 • Het ondersteunen van het College van Bestuur bij het ontwikkelen van missie, visie en beleid.

 • Het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het beleid.

 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en optreden als klankbord.

 • Het uitoefenen van de statutair beschreven bevoegdheden.

Profiel:

 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen ageren, door op hoofdlijnen en vanuit een eigenstandige visie en inbreng beleid te toetsen, zowel reactief op voorgelegd beleid en besluitvorming als (visionair) proactief op koers en keuzes van de organisatie.

 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijke opstelling.

 • Reflectie op eigen rol, invloed en gedrag, met ruimte voor relativering; bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance.

 • Wijs, sensitief,constructief en rolvast in de verhouding RvT /toezichthouder en Koepelraad/toezichthouder, zowel individueel en als Raad, met een juiste balans in de mix van distantie en betrokkenheid.

 • Ervaring met de sector onderwijs, jeugd en zorg.

 • Kennis van financiële regelgeving (beoordelen van begroting en financieel jaarverslag).

 • Binding met de missie, visie en strategie van de stichting.

 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur; bekendheid met de issues van good governance en bij voorkeur in bezit van een breed netwerk.

 • Verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor deze functie is een vereiste.

 • Er is gekozen voor een vergoeding van € 2.905,- per kalenderjaar per lid van de Raad van Toezicht. 

Heeft u interesse? 
Stuur uw motivatiebrief en CV vóór 26 oktober a.s. naar secretariaat@bestonderwijs.nl t.a.v. de heer N. van Leengoed en/of de heer R. Abdoel. De kennismakingsgesprekken staan gepland in week 45. 

Voor meer informatie: bel 0499-376120 en vraag naar de heer Willem Kock (voorzitter College van Bestuur).