Ga naar de inhoud

Samen met ouders /verzorgers
werkt het beter

Wat is een Kindcentrum?

In een kindcentrum wordt gewerkt volgens 1 pedagogische visie op ontwikkeling en educatie van het kind.
Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen, doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening.
Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en 1 nieuwe organisatie vormen.

Partnerschap en communicatie met ouders/verzorgers is belangrijk in de visie van stichting Best Onderwijs.​

Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de school en bij het onderwijs van hun kind betrokken.

Ouders/verzorgers hebben gelegenheid zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad.

Daarnaast zijn op schoolniveau ouderraden, ouderverenigingen en medezeggenschaps-raden actief.

betrokkenheid van ouders/verzorgers.

Op de site van de scholen kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden tot betrokkenheid van ouders/verzorgers.
Naast de mogelijkheid dat u op school geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen in het onderwijs verwijzen wij u naar de diverse sites.

Uw Kinderen goed opvangen

In het kader van de zorgplicht werken de scholen van stichting Best Onderwijs samen met Korein, Partou en Little People.
Deze organisaties verzorgen de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang van de kinderen op de basisscholen.
De scholen onderhouden zelf de contacten met deze organisaties. Gezamenlijk stemmen zij de inhoud af.

tussen de middag Overblijven

Het overblijven, tussenschoolse opvang, is door de scholen op verschillende manieren georganiseerd.
Meer informatie hierover vindt u terug op de websites van de scholen.

AANMELDEN VAN UW KIND

Voor de aanmelding van uw kind op een van de basisscholen van stichting Best Onderwijs verwijzen wij u naar de informatie op de websites van de betreffende school.

Intern Zorg Adviesteam

Soms hebben school en ouders/verzorgers twijfels of we aan de behoefte van het kind kunnen voldoen. De school kan dan, na overleg met u, het Intern Zorg Advies Team (IZAT) inschakelen. Het IZAT is een klein team van professionals die onderwijs en opvang en zorg met elkaar verbinden.

Om voor het kind een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken werken opvang en school samen. In de meest uitgewerkte vorm spreken we dan van een integraal kindcentrum. De scholen in Best hebben een opvangpartner en zijn op weg om zo’n kindcentrum vorm te geven. Binnen deze samenwerking willen we ook de zorg rondom het kind zo optimaal mogelijk maken.

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 zien we de school als Integraal Kindcentrum van 0-13 jaar. Voor de kinderopvang, de school en de naschoolse opvang kennen we één IZAT. Wij organiseren 6 keer per jaar een IZAT op school.

Veelgestelde vragen

Het IZAT wil de zorg over de ontwikkeling van uw kind op de (voor)school, bij de opvang en thuis zo vroeg mogelijk bespreken. We willen samen met u als ouders/verzorgers bekijken welke adviezen passend zijn. Het advies van het IZAT om een zorg aan te pakken zal zo laagdrempelig mogelijk zijn, en vanuit het lokale zorgaanbod in Best ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn licht pedagogische hulp, Triple P, een training sociale vaardigheden. Ieder kind en gezin krijgt een advies en aanbod op maat.

Uw kind wordt alleen besproken in het IZAT als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven.

De werkwijze van het IZAT is als volgt: een van de leden van het IZAT deelt de zorg met de ouders/verzorgers en meldt uw kind aan. Uw kind wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het IZAT 0-13 jaar besproken. Er wordt een advies geformuleerd. De inbrenger bespreekt dit advies met u als ouders/verzorgers.

– De directeur en of de interne begeleider van de basisschool.
– Een afgevaardigde van de bij de school betrokken kinderopvangorganisatie.
– De jeugdverpleegkundige van de GGD.
– De (school)maatschappelijk werkster van Lumens.
– De jeugdverpleegkundige van Zuidzorg (het consultatiebureau).

Naast deze vaste deelnemers kan er ook een leerkracht of externe deskundige deelnemen aan de bijeenkomst.

De gesprekken tijdens het IZAT zijn vertrouwelijk. We delen de informatie uit het gesprek niet met anderen, zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In het dossier staan alleen die gegevens die u met de leerkracht / pedagogisch medewerker hebt besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien.

Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen de leden van het IZAT worden indien dit nodig is op de hoogte gesteld van de inhoud van het dossier.

#onshartkloptvoorgoedonderwijs

Passend Onderwijs

Best Onderwijs wil voor alle kinderen in Best een basis leggen voor een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst. Dit doen we door het bieden van goed, passend, onderwijs. In de praktijk betekent dit dat we er naar streven om alle leerlingen van Best Onderwijs het onderwijs en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De coördinator passend onderwijs van Best Onderwijs, Lous de Jong, houdt zich hiermee bezig. Binnen de stichting analyseert ze de opbrengsten van het onderwijs, zoals scores op taal en rekenen, maar ook hoe veilig en betrokken de leerlingen zich voelen en in hoeverre ze zich wel bevinden. Ook wordt jaarlijks de basisondersteuning van de scholen, dus wat ze hun leerlingen in elk geval kunnen bieden, in beeld gebracht en geëvalueerd. Op basis daarvan verbeteren we telkens opnieuw ons passend onderwijs, bijvoorbeeld door scholing voor onze medewerkers te verzorgen.

 

 

De coördinator passend onderwijs is tevens de contactpersoon voor het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven en is bekend met de daaraan verbonden wetten, richtlijnen en procedures. Ook kent ze de partners uit het samenwerkingsverband waarmee we in Best samenwerken. Dit geldt tevens voor de partners binnen Gemeente Best. De coördinator passend onderwijs werkt met hen samen om het onderwijs, de opvang en de zorg voor jeugd zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en samen zo preventief mogelijk te kunnen werken.

Naast coördinator passend onderwijs, is Lous tevens orthopedagoog. Dit betekent dat ze soms een consultgesprek over een leerling voert of een onderzoek bij een leerling afneemt. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders. Ouders worden in zo’n geval door school op de hoogte gebracht over de inhoud van de procedure.

Over stichting best onderwijs

De zeven basisscholen die ressorteren binnen de stichting zijn zelfstandig, maar door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar.

uw klacht, onze regeling

Stichting Best Onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Sinds mei 2012 heeft de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs voor katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs gebundeld in een website: www.gcbo.nl.

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)