Samen met ouders /verzorgers
werkt het beter

Wat is een Kindcentrum?

In een kindcentrum wordt gewerkt volgens 1 pedagogische visie op ontwikkeling en educatie van het kind.
Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen, doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening.
Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en 1 nieuwe organisatie vormen.

Partnerschap en communicatie met ouders/verzorgers is belangrijk in de visie van stichting Best Onderwijs.​

Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de school en bij het onderwijs van hun kind betrokken.

Ouders/verzorgers hebben gelegenheid zitting te nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-raad.

Daarnaast zijn op schoolniveau ouderraden, ouderverenigingen en medezeggenschaps-raden actief.

betrokkenheid van ouders/verzorgers.

Op de site van de scholen kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden tot betrokkenheid van ouders/verzorgers.
Naast de mogelijkheid dat u op school geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen in het onderwijs verwijzen wij u naar de diverse sites.

Uw Kinderen goed opvangen

In het kader van de zorgplicht werken de scholen van stichting Best Onderwijs samen met Korein, Partou en Little People.
Deze organisaties verzorgen de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang van de kinderen op de basisscholen.
De scholen onderhouden zelf de contacten met deze organisaties. Gezamenlijk stemmen zij de inhoud af.

tussen de middag Overblijven

Het overblijven, tussenschoolse opvang, is door de scholen op verschillende manieren georganiseerd.
Meer informatie hierover vindt u terug op de websites van de scholen.

AANMELDEN VAN UW KIND

Voor de aanmelding van uw kind op een van de basisscholen van stichting Best Onderwijs verwijzen wij u naar de informatie op de websites van de betreffende school.

Intern Zorg Adviesteam

Soms hebben school en ouders/verzorgers twijfels of we aan de behoefte van het kind kunnen voldoen. De school kan dan, na overleg met u, het Intern Zorg Advies Team (IZAT) inschakelen. Het IZAT is een klein team van professionals die onderwijs en opvang en zorg met elkaar verbinden.

Om voor het kind een ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken werken opvang en school samen. In de meest uitgewerkte vorm spreken we dan van een integraal kindcentrum. De scholen in Best hebben een opvangpartner en zijn op weg om zo’n kindcentrum vorm te geven. Binnen deze samenwerking willen we ook de zorg rondom het kind zo optimaal mogelijk maken.

Vanaf schooljaar 2016 – 2017 zien we de school als Integraal Kindcentrum van 0-13 jaar. Voor de kinderopvang, de school en de naschoolse opvang kennen we één IZAT. Wij organiseren 6 keer per jaar een IZAT op school.

Veelgestelde vragen

Het IZAT wil de zorg over de ontwikkeling van uw kind op de (voor)school, bij de opvang en thuis zo vroeg mogelijk bespreken. We willen samen met u als ouders/verzorgers bekijken welke adviezen passend zijn. Het advies van het IZAT om een zorg aan te pakken zal zo laagdrempelig mogelijk zijn, en vanuit het lokale zorgaanbod in Best ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn licht pedagogische hulp, Triple P, een training sociale vaardigheden. Ieder kind en gezin krijgt een advies en aanbod op maat.

Uw kind wordt alleen besproken in het IZAT als ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven.

De werkwijze van het IZAT is als volgt: een van de leden van het IZAT deelt de zorg met de ouders/verzorgers en meldt uw kind aan. Uw kind wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het IZAT 0-13 jaar besproken. Er wordt een advies geformuleerd. De inbrenger bespreekt dit advies met u als ouders/verzorgers.

– De directeur en of de interne begeleider van de basisschool.
– Een afgevaardigde van de bij de school betrokken kinderopvangorganisatie.
– De jeugdverpleegkundige van de GGD.
– De (school)maatschappelijk werkster van Lumens.
– De jeugdverpleegkundige van Zuidzorg (het consultatiebureau).

Naast deze vaste deelnemers kan er ook een leerkracht of externe deskundige deelnemen aan de bijeenkomst.

De gesprekken tijdens het IZAT zijn vertrouwelijk. We delen de informatie uit het gesprek niet met anderen, zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In het dossier staan alleen die gegevens die u met de leerkracht / pedagogisch medewerker hebt besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien.

Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen de leden van het IZAT worden indien dit nodig is op de hoogte gesteld van de inhoud van het dossier.

#onshartkloptvoorgoedonderwijs

Onze Orthopedagoog

Sinds december 2008 is mevrouw Lous de Jong werkzaam als orthopedagoge voor het Bestse onderwijs. Zij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en onderwijskundigen (NVO). Lous voert haar werkzaamheden uit op basis van de beroepscode van NVO.

Lous komt regelmatig op de school om met de leerkrachten mee te denken bij hulpvragen en/of advies te geven bij vragen die de leerkrachten stellen. De expertise van Lous is breed inzetbaar. Ze kan bijvoorbeeld aan de hand van de hulpvragen van de leerkracht adviezen geven in het kader van het leerkrachthandelen, klassenmanagement e.d.

Ook kan Lous onderzoeken afnemen bij leerlingen, dit in overleg met de leerkracht als er meer informatie nodig is over het functioneren van een leerling.

Bij deze onderzoeken wordt niet alleen specifiek naar de uitkomsten van de testen gekeken, maar wordt tevens de leerling en zijn/haar werkhouding geobserveerd.

 

Verschillende onderzoeken mogelijk:

De orthopedagoog observeert de leerling in de klas en/of in de schoolse situatie.

De orthopedagoog neemt een intelligentietest af.

De orthopedagoog neemt afhankelijk van de vraag en de uitkomsten van een eerder afgenomen intelligentieonderzoek, een aantal tests af die de informatieverwerking, de concentratie en/of de aandacht meten van een leerling.

De orthopedagoog laat de leerling en/of leerkracht en/of ouders een aantal vragenlijsten invullen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van projectiemateriaal en vindt er een gesprek met de leerling plaats.

Naast de verschillende vormen van onderzoek is het ook mogelijk dat de school en/of ouders vragenlijsten invullen die de orthopedagoog vervolgens verwerkt.

Over stichting best onderwijs

De zeven basisscholen die ressorteren binnen de stichting zijn zelfstandig, maar door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar.

uw klacht, onze regeling

Stichting Best Onderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie.
Sinds mei 2012 heeft de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs voor katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs gebundeld in een website: www.gcbo.nl.

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO)