Bestuursmedewerkers en directeuren
voor goed onderwijs

Ons hart klopt voor goed onderwijs

Op onze Kindcentra bereiden wij kinderen met eigentijds en inspirerend onderwijs voor op een leven in de snel veranderende wereld. We werken samen aan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen en stimuleren ze om verantwoordelijk en ondernemend te zijn. We helpen ze ontdekken hoe ze verstandige keuzes maken en wat de kracht van samenwerken is. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontplooien en met de juiste uitrusting hun eigen toekomst vormgeven en een bijdrage leveren aan de wereld om hen heen. 

Wij werken samen met onze medewerkers aan een betekenisvolle, uitdagende en professionele werkplek waar de eigen deskundigheid van grote waarde is. Ze hebben alle ruimte om met hun eigen ambitie en passie bij te dragen aan onze opdracht. 

Eigentijds onderwijs

Eigentijds onderwijs biedt kinderen de juiste houding, kennis en vaardigheden om te blijven leren en ontwikkelen. Het is gestoeld op een klimaat van veiligheid, structuur en rust, met de leerKRACHT als spil. Wat we belangrijk vinden in het Kindcentrum, stimuleren we ook in de samenwerking met ouders en partners in de wijken. Eigentijds onderwijs krijgt de vorm en inhoud die past bij het karakter van de school.

Met goed onderwijs leggen wij voor kinderen in Best de basis voor een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst.

#onshartkloptvoorgoedonderwijs

Zelfsturing

Dat wat je van binnen enthousiast maakt, daarin wil je groeien. Investeer in je talenten, werk aan je doorzettings-vermogen en haal het beste uit jezelf.

Verantwoordelijkheid

Als je jouw eigen koers uitstippelt ontstaan er vrijheden én verantwoordelijkheden. Leer hoe jouw keuzes anderen en de wereld beïnvloeden en hoe je daar op een respectvolle manier mee omgaat. 

Samenwerking

Leerlingen, leerkrachten, medewerkers, ouders en verzorgers, de wijk, de gemeente: zonder elkaar zijn we niet compleet. De ander zien en horen, respecteren en helpen: zo bouwen we samen daadkrachtig aan succes en geluk.

Inspiratie

Elkaar op ideeën brengen, plezier hebben op school, leren van jezelf en de ander, dingen anders bekijken, gewoon durven en jezelf zijn: daarmee inspireer je anderen. 

Ondernemerschap

In onze samenleving wil je zelfverzekerd op eigen benen staan. Leer ondernemend denken, zodat je kansen ziet waarmee je je eigen geluk en dat van anderen creëert. 

College van Bestuur & Raad van Toezicht

De dagelijkse leiding van stichting Best Onderwijs is in handen van Willem Kock, voorzitter van het College van Bestuur.

Per 1 augustus 2011 heeft het bestuur van stichting Best Onderwijs besloten om de scheiding tussen ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ vorm te geven. Dit besluit is destijds genomen na overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de directeuren en de algemene directie. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. Zij vergaderen 7 tot 9 keer per jaar. 
De onderstaande documenten zijn van toepassing. 

Willem Kock

Voorzitter van het College van Bestuur

Nico van Leengoed

Voorzitter RvT, HR Consulant.

Mieke van Schijndel

Vice-voorzitter RvT, voorheen inspecteur van het primair onderwijs

N. Freese

Jurist

Hans Haans

Lid RvT

Ricardo Abdoel

Lid RvT, directeur Academie Engineering & ICT Avans Hogeschool in Breda

#onshartkloptvoorgoedonderwijs

Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van stichting Best Onderwijs vormt de schakel tussen het College van Bestuur, de basisscholen en de GMR.
Het bestuurskantoor is vooral ondersteunend voor het College van Bestuur, de directeuren van de scholen en de medewerkers van de stichting.

Linda Bouwens – Oosterbosch

P&O Adviseur

Linda van den Helm

Managementassistente

Anka van Lieshout

Financieel administratief medewerkster

Herma Sleutjes

Personeel- en salarisadministratie medewerkster

Lous de Jong

Coordinator Passend Onderwijs

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies kan uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die het College van Bestuur van de stichting inbrengt. In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden: een lid namens de personeelsgeleding en een lid namens de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad (MR) van de basisschool.
Een afvaardiging van het College van Bestuur woont de GMR-vergaderingen als adviseur bij.
 Taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een statuut, net zoals dat bij de MR van de ressorteerde basisscholen het geval is.
De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke schooloverstijgende zaken. Het is aan de scholen om te bepalen wat van de school (MR) en wat bovenschools (GMR) is. Door de veranderingen in de wetgeving zijn de taken van de GMR de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid.

Bent u ouder/verzorger van kinderen op een Best Onderwijs-school of een personeelslid en wilt u meer weten over het werk van de GMR, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de GMR, mailadres: GMR@bestonderwijs.nl.

Onze scholen