Ga naar de inhoud

Lid Raad van Toezicht HR achtergrond

PROFIELSCHETS

De Raad van Toezicht zoekt per 1 september 2024 een lid met kennis van HR-achtergrond.

De stichting

Stichting Best Onderwijs verzorgt het primair onderwijs in de Gemeente Best op acht basisscholen met ieder hun eigen identiteit. Elke school wordt geleid door een directeur en de dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB). De stichting heeft circa 240 personeelsleden en verzorgt het onderwijs voor 2112 kinderen. De Raad van Toezicht (RvT) vergadert zeven tot negen keer per schooljaar. Daarnaast hebben we twee keer per jaar overleg met de GMR.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met ieder een of meerdere portefeuilles waardoor de expertise op alle relevante terreinen zijn afgedekt. Vanwege het vertrek van een van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid met een HR-achtergrond.

Raad van Toezicht

Als leden van de Raad van Toezicht houden we toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, een doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen en het gevoerde beleid van het College van Bestuur van stichting Best Onderwijs. Dat doen wij primair door intern toezicht te houden op het College van Bestuur.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de basis van ons toezicht. Om onze taak goed te kunnen uitvoeren verzamelen we informatie bij het College van Bestuur, de accountant, de onderwijsinspectie, interne en externe stakeholders, bezoeken we scholen en bijeenkomsten en gaan we soms zelf actief opzoek naar informatie.

Een aantal van de speerpunten waar we toezicht op houden zijn kwaliteit van het onderwijs, strategische meerjarenplannen, het financieel beleid, huisvesting, wet- en regelgeving, personeel- en organisatiebeleid en de relatie met stakeholders.

Bij ons interne toezicht laten we ons leiden door de Code Goed Bestuur en de Code Goed Toezicht.

We gaan hierbij uit van de volgende principes:

 • maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • integriteit;
 • transparantie en openheid;
 • interne en externe verbinding;
 • professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
 • verantwoording. 

Naast onze toezichthoudende rol zijn we tevens klankbord voor het College van Bestuur en zijn we werkgever van de leden van het college.

Profiel

Het lid Raad van Toezicht met de portefeuille HR beschikt over de volgende kennis en ervaring:

 • Ruime ervaring met en kennis van HR en organisatievraagstukken op bestuurlijk niveau.
 • Kennis en affiniteit van het primair onderwijs en van onderwijsinnovatie.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen handelen, door op hoofdlijnen en vanuit een eigen visie en inbreng beleid te toetsen, zowel reactief op voorgelegd beleid en besluitvorming als (visionair) proactief op koers en keuzes van de organisatie.
 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijke opstelling.
 • Reflectie op eigen rol, invloed en gedrag, met ruimte voor relativering; bereidheid tot evaluatie en transparantie met betrekking tot governance.
 • Wijs, sensitief, constructief en rolvast in de verhouding RvT /toezichthouder en Koepelraad/toezichthouder, zowel individueel en als Raad, met een juiste balans in de balans van afstand en betrokkenheid.
 • Binding met de missie, visie en strategie van de stichting.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur; bekendheid met de issues van good governance en bij voorkeur in bezit van een breed netwerk.
 • Bij voorkeur een brede maatschappelijke binding met het de gemeente Best.
 • Mocht je kinderen hebben die onderwijs genieten bij stichting Best Onderwijs dan beschouwen we dit als een pré.
 • Verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor deze functie is een vereiste.

Benoeming en vergoeding

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid om deze met vier jaar te verlengen. Voor de verrichte werkzaamheden staat een bruto vergoeding van € 3.500,00 per kalenderjaar.

Solliciteren

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 30 mei 2024 naar het bestuurskantoor: secretariaat@bestonderwijs.nl t.a.v. de heer N. van Leengoed. De kennismakingsgesprekken staan gepland op: 10 juni 2024.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem Kock, voorzitter van College van Bestuur, 0499-376120.